Statut Slovenske malonogometne zveze

Statut Slovenske malonogometne zveze v PDF obliki

Skladno z določbami Zakona o društvih (ZDru-1), Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2011-UPB2 je Skupščina Slovenske malonogometne zveze na svojem zasedanju dne 9. 3. 2018 sprejela

S T A T U T

SLOVENSKE MALONOGOMETNE ZVEZE – SMZ

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(izrazi in okrajšave)

(1) Za namene tega statuta imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen:

 • (a) SMZ: Slovenska malonogometna zveza.
 • (b) ZKMN: Zveza klubov malega nogometa.
 • (c) OZKMN: Občinska zveza klubov malega nogometa.
 • (d) MZKMN: Medobčinska zveza klubov malega nogometa.
 • (e) Liga: ligaško, turnirsko ali drugo poljubno tekmovanje ekip v malem nogometu.
 • (f) ŠD: Športno društvo, ki ima za svojo osnovno dejavnost registrirano igranje malega nogometa, oziroma športno društvo, v sklopu katerega deluje tudi sekcija za mali nogomet.
 • (g) KMN: Klub malega nogometa, ki tekmuje z eno ali več ekip v ligi pod okriljem ali v povezavi z določeno ZKMN.
 • (h) Ekipa: ekipa, s katero KMN tekmuje v ligi, pokalnih prvenstvih ali turnirjih.
 • (i) RS: Republika Slovenija.
 • (j) Skupščina: najvišji in normodajni organ SMZ.
 • (k) IO SMZ: Izvršni odbor SMZ, ki je izvršilni organ SMZ.
 • (l) Član: zveza, športno društvo, klub ali pravna oseba, ki je bila sprejeta v SMZ.
 • (m) Igralec: igralec malega nogometa, ki je registriran/prijavljen v določeni zvezi/ligi.
 • (n) Uradne osebe: vse osebe, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v malem nogometu, še zlasti vsaka odgovorna oseba, član organa, član komisije, sodnik, pomočnik sodnika, trener in ostale osebe, ki so odgovorne za tehnične, zdravstvene in upravne zadeve v SMZ in pri članih.

(2) Opredelitev fizičnih oseb v tem statutu je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko uporabi v množini in obratno.

2. člen

(pravni status in kratica)

(1) SMZ je pravna oseba zasebnega prava in je v skladu z določbami Zakona o društvih v register društev RS vpisana kot zveza društev, katerih dejavnost je igranje malega nogometa. Njene pravice in dolžnosti izhajajo iz Ustave RS, zakonov in tega statuta.

(2) SMZ je panožna strokovna športna zveza, ki združuje območne malonogometne zveze, klube, društva in druge športne zveze, ki imajo poleg svoje osnovne dejavnosti registrirano tudi dejavnost igranja malega nogometa in so registrirane z namenom izvajanja programa, nalog in ciljev, ki so pomembni za skupno delovanje in razvoj malega nogometa v Sloveniji.

(3) Sedež SMZ je v Ljubljani in je lahko prenesen na drugo lokacijo le z odločitvijo Skupščine. Naslov sedeža je Zvezda 5, 1000 Ljubljana. O morebitni spremembi naslova znotraj sedeža zveze lahko odloča IO.

(4) Zastopnik SMZ je njen predsednik.

3. člen

(znak, zastava in žig)

(1) Kratica zveze je SMZ.

(2) SMZ ima znak, žig in zastavo.

(3) Žig je okrogle oblike s stilizirano oblika Triglava in morja v sredini. V ozadju je nogometna žoga. Po obodu kroga je napis SLOVENSKA MALONOGOMETNA ZVEZA. Opis in uporabnost znaka in zastave ter ostalih simbolov je opredeljen v tehničnem pravilniku, ki ga sprejme Skupščina.

(4) Znak in zastavo potrdi Skupščina.

II. NAMEN, CILJI, NALOGE IN DEJAVNOSTI

4. člen

(namen in cilji)

(1) Namen SMZ je vzpodbujanje, razvijanje, širjenje in napredek igre malega nogometa v RS z vidika rekreativnih, združevalnih, kulturnih, izobraževalnih, družabnih in humanitarnih vrednot.

(2) SMZ je najvišji organ malega nogometa v sklopu zvez, društev in klubov, ki delujejo pod okriljem SMZ.

(3) Cilji SMZ so predvsem:

 • (a) predstavljati slovenski mali nogomet;
 • (b) organizacija lastnih, usmerjanje in povezovanje drugih tekmovanj v malem nogometu na območju RS;
 • (c) sodelovati z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa, rekreacije in malega nogometa;
 • (d) sodelovati s krovno mednarodno malonogometno zvezo in malonogometnimi organizacijami drugih držav;
 • (e) spoštovati in varovati statut, predpise, navodila in odločbe SMZ, krovne mednarodne malonogometne zveze, pravila igre malega nogometa in mednarodni koledar tekmovanj ter zagotavljati, da jih spoštujejo tudi člani SMZ.

(4) Cilji SMZ se uresničujejo v odsotnosti političnega, verskega ali rasnega ozadja. SMZ deluje proti vsem oblikam diskriminacije ali nasilja v športu in na splošno. SMZ spodbuja igro malega nogometa v duhu poštene igre (fair-play).

(5) SMZ stremi k razvijanju in krepitvi demokratičnih odnosov, humanizaciji in obogatitvi prostega časa državljanov.

(6) SMZ deluje v lastno korist in v korist vseh članov. Sredstva SMZ se lahko uporabijo samo za namene, ki so v skladu s tem Statutom in veljavnimi zakoni RS.

5. člen

(dejavnosti in naloge)

(1) Dejavnosti in naloge SMZ so:

 • (a) prispevati k širjenju in razvoju malonogometne igre, ki temelji na socialnih, zdravstvenih in družbenih koristih;
 • (b) izboljšati učinkovitost in uspešnost delovanja malonogometnih zvez, lig in klubov na območju RS;
 • (c) v skladu s tem Statutom organizirati, pomagati organizirati, spodbujati in/ali voditi tekmovanja (turnirje, prvenstva in državna tekmovanja) za vse starostne kategorije v malem nogometu na območju RS;
 • (d) urejati, organizirati in voditi mali nogomet v RS ter opredeljevati, spodbujati in utrjevati postopke, prakse, pravila in metode za razvoj malega nogometa v RS;
 • (e) organizirati tekmovanje na državni ravni v malem nogometu (SMZ določa sistem malonogometnih tekmovanj na državni ravni, predpisuje pogoje za nastopanje v njih, jih organizira in vodi), organizirati in voditi državno selekcijo oziroma slovensko reprezentanco malega nogometa ter organizirati tekme slovenske reprezentance malega nogometa;
 • (f) spodbujati prakso malega nogometa v RS z izobraževanjem in usposabljanjem strokovnih kadrov;
 • (g) pomagati pri registraciji klubov malega nogometa, registraciji in urejanju statusov igralcev ter drugih vprašanjih, ki so povezana s tekmovanji v malem nogometu;
 • (h) zastopati interese članov pred organi in drugimi športnim organizacijami, mediji in javnostmi na ravni RS ter svojim članom pomagati pri krepitvi njihovega položaja;
 • (i) ustvarjati pogoje za delo in financiranje aktivnosti SMZ in njihovih članov, ki so povezane z malim nogometom;
 • (j) z lastnimi programi ali v sklopu skupnih projektov kandidirati za proračunska sredstva države in/ali lokalnih skupnosti, za sredstva Fundacije za šport, za sredstva evropskih skladov in ostalih podobnih razpisov ter sredstva namenjati razvoju, popularizaciji in razširjenosti malega nogometa;
 • (k) svoje člane obveščati o odločitvah SMZ, krovne mednarodne malonogometne zveze in o obveznostih in pravicah, ki izhajajo iz teh odločitev;
 • (l) sodelovati z drugimi organizacijami, združenji ali zvezami, katerih skupni interes je razvoj malega nogometa na vseh ravneh;
 • (m) k udejstvovanju v malem nogometu spodbujati vse ljudi, še posebej pa ženske ekipe ter manjše in slabše integrirane etnične skupine ter invalide;
 • (n) mali nogomet promovirati kot način ohranjanja zdravja in telesne pripravljenosti, osebnega razvoja, zagotavljanja enakih možnosti, usposabljanja in izobraževanja, socialnega razvoja in integracije ter boja proti diskriminaciji in ksenofobiji;
 • (o) mlade spodbujati k prostovoljnemu delu na področju športa;
 • (p) se s sankcijami v skladu s splošnimi predpisi RS in načeli SMZ boriti proti dopingu, vsem vrstam korupcije ter podkupovanju.

(2) SMZ opravlja pridobitno dejavnost kot dopolnilno dejavnost svoji nepridobitni dejavnosti. Dopolnilne dejavnosti so povezane z namenom in cilji zveze, ter tako neposredno pripomorejo k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Da bi si zagotovilo potrebna sredstva za financiranje uresničevanja namena in ciljev SMZ opravlja naslednje dopolnilne dejavnosti:

 • (a) G47.810 – trgovina na drobno na stojnicah, tržnicah;
 • (b) G47.910 – trgovina na drobno po pošti ali po internetu (prodaja vstopnic, prodaja lastnih promocijskih izdelkov, prodaja lastnih športnih storitev);
 • (c) G47.990 – druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (prodaja vstopnic, prodaja lastnih promocijskih izdelkov, prodaja lastnih športnih storitev);
 • (d) G47.789 – druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, (prodaja vstopnic, prodaja lastnih promocijskih izdelkov, prodaja lastnih športnih storitev);
 • (e) I56.104 – začasni gostinski obrati;
 • (f) I56.300 – strežba pijač;
 • (g) M73.120 – posredovanje oglaševalskega prostora (prihodki od oglaševalskih, televizijskih in drugih medijskih in ostalih pravic na tekmah in medijih pod okriljem SMZ, prihodki od prodaje sponzorskih pravic, oddaja oglaš. prostora v publikacijah SMZ in na lastnih spletnih straneh);
 • (h) P85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
 • (i) R93.120 – dejavnost športnih klubov;
 • (j) R93.110 – obratovanje športnih objektov;
 • (k) R93.190 – druge športne dejavnosti;
 • (l) R93.299 – druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
 • (m) S94.120 – dejavnost strokovnih združenj in
 • (n) J63.120 – obratovanje spletnih portalov.

III. DELOVANJE

6. člen

(odnosi)

(1) Kakršnakoli diskriminacija države, posameznika ali skupine posameznikov zaradi etničnih, spolnih, jezikovnih, verskih, političnih ali drugih razlogov je strogo prepovedana in sankcionirana z disciplinskimi kaznimi, izključitvijo ali mirovanjem pravic.

(2) SMZ promovira in temelji na prijateljskem in korektnem odnosu med člani, zvezami, ligami, klubi, ekipami, igralci, uradnimi osebami, sodniki ter člani krovne mednarodne malonogometne zveze.

7. člen

(javnost delovanja)

(1) Delovanje SMZ temelji na načelu javnosti.

(2) SMZ svoje člane o svojem delu obvešča z vročanjem vabil, zapisnikov, sklepov s sestankov organov preko elektronske pošte ter obveščanjem preko ostalih sodobnih elektronskih načinov (spletna stran, spletna družbena omrežja).

(3) SMZ lahko javnosti o svojem delu obvešča:

 • (a) z uradnimi obvestili preko elektronske pošte,
 • (b) z novinarskimi konferencami,
 • (c) preko spletne strani in spletnih družbenih omrežij,
 • (d) z izdajanjem publikacij in
 • (e) na druge načine.

(4) Za zagotavljanje javnosti dela sta odgovorna predsednik SMZ in ostali člani, ki jih za to pooblasti IO SMZ.

8. člen

(tajnost)

Dajanje podatkov iz 7. člena se SMZ lahko odreče, če so z zakonom ali aktom SMZ določeni kot poslovna tajnost, ali če bi bila njihova objava v nasprotju z drugimi interesi, ki jih določa zakon ali Statut SMZ.

IV. ČLANSTVO

9. člen

(pogoji članstva in včlanjevanje)

(1) Članstvo v SMZ je prostovoljno.

(2) Člani SMZ so primarno posamezne zveze, društva in klubi malega nogometa na območju RS, ki za to vložijo prošnjo za članstvo naslovljeno na IO SMZ, z izpolnjenimi vsemi pogoji in jih potrdi Skupščina SMZ.

(3) Posamezna zveza, društvo ali klub malega nogometa lahko postane član SMZ pod pogojem, da

  • (a) je njen Statut v skladu z Zakonom o društvih,
  • (b) je ena od njenih primarnih dejavnosti mali nogomet,
  • (c) njen najvišji organ sprejme sklep o vključitvi in spoštovanju splošnih aktov SMZ,
  • (d) vloži prošnjo za članstvo z zahtevanimi osnovnimi podatki,
  • (e) prošnji predloži potrdilo o registraciji zveze, društva oziroma kluba.

(4) Član SMZ lahko postane tudi vsaka pravna oseba s sedežem na območju RS, ki izkazuje interes za uresničevanje ciljev in namena SMZ ter ima v svojem temeljnem aktu registrirano izvajanje dejavnosti malega nogometa.

(5) Pravna oseba, ki želi postati član SMZ, mora vložiti pisno prošnjo za članstvo naslovljeno na IO SMZ.

(6) Prošnji za članstvo pravne osebe je treba priložiti:

  • (a) identifikacijske podatke pravne osebe,
  • (b) kopijo odločbe o vpisu v register,
  • (c) seznam zakonitih in statutarnih zastopnikov ter oseb, ki imajo pooblastilo sklepati zavezujoče pravne posle s tretjimi osebami,
  • (d) izjavo o spoštovanju statuta, veljavnih pravil igre malega nogometa in smernic, kot jih določata SMZ, Krovna mednarodna malonogometna zveza.

(7) Postopek obravnave in sprejetja novega člana v SMZ:

 • (a) IO SMZ obravnava prošnjo in preveri izpolnjevanje pogojev ter poroča Skupščini,
 • (b) v primeru, da novi član izpolnjuje vse zahtevane pogoje, Skupščina SMZ potrdi članstvo,
 • (c) uradni zastopnik podpiše pristopno izjavo.

(8) Prosilec postane član s podpisom pristopne izjave in plačilom članarine.

(9) Z vključitvijo posamezne zveze, društva ali kluba malega nogometa v SMZ postanejo posredno člani SMZ vsi člani te zveze, društva ali kluba, vse nižje organizacijske oblike, vključene v to zvezo, društvo ali klub.

(10) Učinki včlanitve nastopijo s sprejemom sklepa Skupščine o včlanitvi. Novi član lahko glasuje od sprejema sklepa o včlanitvi dalje.

(11) Pravne osebe pri delovanju SMZ sodelujejo preko svojih pooblaščenih predstavnikov.

10. člen

(prenehanje članstva)

(1) Članstvo preneha z izstopom, z izključitvijo ali s črtanjem iz članstva v primeru neplačane članarine. S prenehanjem članstva ne prenehajo finančne obveznosti bivšega člana do SMZ in drugih članov.

(2) Član lahko ob vsakem času s pisno izjavo, ki jo poda IO SMZ, izstopi iz SMZ. K odstopni izjavi mora biti priložen tudi sklep najvišjega organa člana o izstopu iz članstva.

(3) Član je lahko izključen, če huje krši ta Statut ali druge akte SMZ. Izključitev predlaga IO SMZ. Predlog za izključitev se poda DK SMZ. Pred sprejemom odločitve mora članu biti dana možnost, da se o kršitvi izjavi. O izključitvi odloča Skupščina.

(4) Članstvo članu preneha, če ta dve leti zaporedoma ne plača članarine.

11. člen

(pravice in dolžnosti članov)

(1) Člani imajo pravico, da:

 • (a) samostojno in prostovoljno odločajo o svoji vključitvi v SMZ in izstopu iz članstva,
 • (b) so pravočasno obveščeni o sklicu Skupščine in seznanjeni z njenim dnevnim redom,
 • (c) sodelujejo pri delu Skupščine in izvršujejo volilno pravico,
 • (d) lahko s svojimi predlogi vplivajo na oblikovanje dnevnega reda Skupščine,
 • (e) predlagajo kandidate in volijo organe SMZ,
 • (f) so obveščeni o delu organov SMZ,
 • (g) kadarkoli vpogledajo v materialno in finančno poslovanje SMZ,
 • (h) seznanjajo SMZ o svojih problemih in potrebah ter od nje dobivajo strokovno in organizacijsko pomoč,
 • (i) sodelujejo v tekmovanjih, ki jih organizira SMZ, ter zagotavljajo enako tudi svojim članom in
 • (j) izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi Statuta in drugih aktov SMZ.

(2) Člani imajo dolžnost, da:

 • (a) si prizadevajo za uresničitev skupno dogovorjenih ciljev SMZ,
 • (b) neodvisno in svobodno volijo svoje organe,
 • (c) plačujejo članarino SMZ,
 • (d) ravnajo v skladu s tem Statutom, drugimi akti, odločitvami in navodili SMZ, krovne mednarodne malonogometne zveze ter da zagotovijo, da jih spoštujejo tudi njihovi člani,
 • (e) sodelujejo v tekmovanjih in da sodelujejo pri delu zveze za uresničevanje skupnih dogovorjenih akcij SMZ,
 • (f) da obveščajo svoje člane o sprejetih sklepih, zaključkih in drugih aktih Skupščine in
 • (g) poskrbijo za njihovo realizacijo,
 • (h) spoštujejo pravila igre, ki jih je določila krovna mednarodne malonogometne zveze in da s statutarnimi določili zagotovijo, da jih spoštujejo tudi njihovi člani,
 • (i) zagotovijo, da bodo njihovi člani mednarodne prijateljske tekme organizirali v skladu s pravili krovne mednarodne malonogometne zveze in SMZ,
 • (j) s statutarnimi določili zagotovijo spoštovanje načel lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli igre,
 • (k) SMZ sporočijo vsako spremembo njihovega Statuta in drugih aktov, zakonitih in statutarnih zastopnikov ter članov organov,
 • (l) ažurno vodijo register svojih članov.

12. člen

(predstavniki)

(1) Člani zveze sodelujejo pri delu zveze preko svojih predstavnikov.

(2) Posamezne zveze, društva in klubi svoje predstavnike izbirajo/določijo skladno s svojimi normativnimi akti.

(3) Pravne osebe svoje predstavnike izbirajo/določijo na demokratičen način (dogovor, volitve).

(4) Predstavniki na Skupščini so prijavljene uradne osebe posameznih članov (predsednik, član IO, ostale uradne osebe). Predstavnik je lahko tudi katerikoli drugi član posamezne članice, ki pred Skupščino predloži pismeno potrdilo (potrjeno z žigom) zakonitega zastopnika članice.

(5) Na Skupščini so lahko prisotne tudi druge osebe (ni nujno, da so člani SMZ), ki lahko spremljajo potek Skupščine, vendar nimajo pravice glasovanja.

V. ORGANIZACIJA

13. člen

(organi)

(1) Organi SMZ so:

 • (a) Skupščina,
 • (b) IO – izvršni odbor,
 • (c) NO – nadzorni odbor,
 • (d) DK – disciplinska komisija.

(2) Organi in njihovi člani so samostojni in med seboj neodvisni.

(3) Organi zveze lahko svoje naloge opravljajo tudi na korespondenčni način z uporabo informacijske tehnologije (elektronska pošta, videokonferenca, spletna družbena omrežja ipd.). Za izvedbo korespondenčnih sklicev in/ali izvedbe zasedanj se smiselno uporabljajo določbe Statuta, ki opredeljujejo sklic in izvedbo zasedanj.

(4) Volitve organov SMZ so praviloma javne, razen če Skupščina na utemeljen predlog sprejme sklep, da se volitve opravijo s tajnim glasovanjem.

 

14. člen

(Skupščina)

(1) Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščini so za svoje delo odgovorni vsi organi zveze.

(2) Skupščino sestavljajo vsi člani zveze.

 

15. člen

(pristojnosti Skupščine)

Pristojnosti Skupščine so, da:

 • (a) sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut SMZ,
 • (b) opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem zveze ter nad finančnim in materialnim poslovanjem zveze,
 • (c) sprejema poslovnik o svojem delu, v katerem opredeli zlasti enakost volilne pravice, način glasovanja, izvolitev organov Skupščine, določitvi dnevnega reda in druga vprašanja, ki so potrebna za nemoteno in veljavno delo Skupščine,
 • (d) voli in razrešuje: predsednika in člane IO, NO ter DK,
 • (e) sprejema program dela SMZ in finančni načrt SMZ,
 • (f) sprejema letno poročilo SMZ in zaključni račun,
 • (g) odloča o pritožbah kot drugostopenjski organ proti sklepom IO SMZ ali sklepom disciplinske komisije,
 • (h) odloča o izrednih omilitvah kazni,
 • (i) sprejema nove člane,
 • (j) odloča o izključitvi člana iz zveze,
 • (k) odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo predstavniki članov in organi zveze v skladu z namenom in cilji zveze,
 • (l) odloča o nakupu in prodaji premičnin in nepremičnin;
 • (m) na predlog IO SMZ odloča o višini članarine,
 • (n) podeljuje priznanja in pohvale,
 • (o) odloča o prenehanju SMZ.

 

16. člen

(sklic in zasedanje Skupščine)

(1) Skupščino odpre predsednik SMZ in jo vodi, dokler Skupščina ne izvoli delovnega predsedstva (predsednika in 2 člana). V primeru odsotnosti predsednika SMZ odpre Skupščino podpredsednik SMZ, v primeru tudi njegove odsotnosti pa najstarejši prisotni član IO SMZ. Poleg tega Skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe.

(2) Skupščina zaseda najmanj enkrat letno in vsaj enkrat pred iztekom 6 mesecev po preteku finančnega leta. O zasedanju se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

(3) Skupščina je lahko redna ali izredna.

(4) Skupščino skliče predsednik SMZ na predlog IO 14 dni pred zasedanjem. Ob sklicu se objavi predlog dnevnega reda. Člane se o sklicu skupščine obvešča preko elektronske pošte.

(5) Predsednik SMZ mora sklicati izredno skupščino po potrebi oziroma na zahtevo:

 • (a) izvršnega odbora,
 • (b) nadzornega odbora,
 • (c) na pisno zahtevo najmanj tretjine članov zveze.

(6) Skupščina mora biti sklicana v 15 dneh od dneva prejema pisne zahteve. Zasedanje Skupščine, ki je sklicana na tak način, odpre predstavnik vlagateljev zahteve.

(7) Če predsednik SMZ kljub obvezi petega odstavka tega člena ne skliče Skupščine, lahko Skupščino po preteku 20 dni od posredovanja pisne zahteve skliče predstavnik vlagateljev zahteve.

(8) Izredna skupščina sklepa samo o stvari, za katero je sklicana.

17. člen

(sklepčnost Skupščine)

(1) Skupščina je sklepčna, če je prisotna vsaj polovica vseh predstavnikov. Če ob predvidenem začetku Skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za največ 30 minut, na kar Skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 7 predstavnikov.

(2) Skupščina sklepa z navadno večino navzočih predstavnikov. Za sprejem Statuta SMZ ali njegovih sprememb ali dopolnitev in odločanju o prenehanju delovanja ter prenosu sedeža zveze je potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih predstavnikov.

(3) Skupščino sestavljajo predstavniki vseh članov zveze po naslednjem ključu:

 • Zveza malega nogometa: do vključno 9 članov (klubov)                             3 predstavniki
 • Zveza malega nogometa: 10–19 članov (klubov)                                        4 predstavniki
 • Zveza malega nogometa: 20–39 članov (klubov)                                        5 predstavnikov
 • Zveza malega nogometa: več kot 39 članov (klubov)                                  6 predstavnikov
 • Športno društvo ali klub:                                                                              1 predstavnik
 • Pravna oseba:                                                                                             1 predstavnik

Število članov v posamezni zvezi malega nogometa se ugotavlja na dan 1. januarja za tekoče leto.

(4) Vsak predstavnik na Skupščini ima pri glasovanju 1 glas.

(5) Posamezni predlogi za obravnavo na Skupščini morajo biti v pisni obliki poslani IO SMZ najmanj 3 dni pred sklicem Skupščine.

(6) V izrednem primeru se lahko predlog za obravnavo na redni Skupščini predloži tudi pred samo Skupščino (v pisni ali ustni obliki). V takem primeru o uvrstitvi predloga na dnevni red Skupščine odloča sama Skupščina z glasovanjem.

 

18. člen

(Izvršni odbor – IO)

(1) IO je izvršilni organ, ki opravlja organizacijske, upravne, administrativne, strokovne in tehnične zadeve, ki mu jih naloži Skupščina ter zahteve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini.

(2) IO ima 7 članov. Predsednik SMZ je član in predsednik IO.

(3) IO odloča na sejah, ki jih predsednik skliče po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na pobudo najmanj treh članov IO ali na pobudo NO. Če predsednik na pobudo najmanj treh članov IO oziroma NO ne skliče seje IO v 10 dneh, jo lahko skličejo člani, ki so podali pobudo za sklic seje IO. Seje IO vodi predsednik IO, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

(4) IO sprejema odločitve z dogovorom, če to ni mogoče pa z glasovanjem z navadno večino glasov. Odločanje na seji je veljavno, če je prisotnih najmanj polovica članov IO. V primeru neodločenega izida glasovanja je prevladujoči glas predsednika IO.

(5) Član IO mora naloge opravljati v skladu s programom IO. V kolikor posamezni član IO ne opravlja sledečih nalog: aktivno delovanje na področju SMZ ali udeležba na sejah IO, lahko IO na naslednji Skupščini predlaga zamenjavo takšnega člana.

19. člen

(naloge in pristojnosti IO)

(1) Naloge in pristojnosti IO so, da:

 • (a) izvršuje sklepe Skupščine;
 • (b) sprejema pravilnike, če zanje po tem statutu ni pristojna Skupščina;
 • (c) sprejema sklepe iz svoje pristojnosti;
 • (d) pripravlja zasedanja Skupščine;
 • (e) imenuje posebne komisije za določanje načina in obsega tekmovanj in druge komisije, potrebne za strokovno in nemoteno delo SMZ;
 • (f) Skupščini poroča o svojem delu;
 • (g) Skupščini predlaga letni program dela SMZ in letni finančni načrt SMZ;
 • (h) Skupščini predlaga sprejem letnega poročila SMZ in zaključnega računa SMZ;
 • (i) sprejema koledar tekmovanj, ki jih vodi SMZ, in tekmovalna pravila zanje;
 • (j) skladno s pravili krovne mednarodne malonogometne zveze določa pogoje za igranje mednarodnih malonogometnih tekem na območju RS;
 • (k) določa sistem tekmovanja na ravni RS;
 • (l) odloča o drugih zadevah v SMZ, razen tistih, za katere je po tem statutu pristojna Skupščina;
 • (m) predlaga višino članarine;
 • (n) izmed svojih članov imenuje/potrjuje in razrešuje generalnega sekretarja SMZ;
 • (o) izmed svojih članov imenuje/potrjuje in razrešuje blagajnika SMZ;
 • (p) predlaga Skupščini kandidate za naziv in odvzem naziva: častni predsednik. Častni predsednik ni član IO in
 • (q) imenuje/potrjuje in razrešuje selektorje, trenerje in vodje odprav državnih reprezentanc.

(2) Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Stalne ali občasne komisije proučujejo problematiko na svojem področju dejavnosti in izvršujejo naloge v skladu z danimi pooblastili IO.

(3) Naloge, število članov in predsednika komisij določi IO. Člani komisije so praviloma le člani SMZ.

(4) Za svoje delo so komisije odgovorne IO. Izjemoma lahko SMZ povabi k sodelovanju tudi zunanje sodelavce.

 

20. člen

(Nadzorni odbor – NO)

 

(1) Nadzorni odbor spremlja delo predsednika, IO in drugih organov zveze ter opravlja stalni nadzor nad finančnim poslovanjem zveze.

(2) Nadzorni organ je odgovoren Skupščini in ji mora poročati vsaj enkrat v letu.

(3) Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov, ki jih izvoli Skupščina.

(4) Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika. Člani NO ne morejo biti obenem člani IO. Na sejah IO lahko sodelujejo, ne morejo pa odločati.

(5) Nadzorni odbor veljavno sprejema sklepe, če sta na seji prisotna vsaj dva člana (vabilo mora biti posredovano vsem trem članom) in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

21. člen

(Disciplinska komisija – DK)

(1) Disciplinsko komisijo sestavljajo 3 člani, ki jih izvoli Skupščina.

(2) Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika. Člani disciplinske komisije ne morejo biti obenem člani IO.

(3) Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku. Disciplinska komisija veljavno sprejema sklepe, če sta na seji prisotna vsaj dva člana (vabilo mora biti posredovano vsem trem članom) in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

(4) Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • (a) kršitve določb tega Statuta,
 • (b) nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v SMZ,
 • (c) neizvrševanje sklepov Skupščine,
 • (d) dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu SMZ.

(5) Disciplinska komisija lahko izreče članom SMZ v skladu z disciplinskim pravilnikom naslednje ukrepe:

 • (a) opomin,
 • (b) javni opomin,
 • (c) izključitev.

(6) Zoper sklep, ki ga na prvi stopnji izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe, v roku 8 dni od prejema sklepa, na Skupščino kot drugostopenjski organ.

VI. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIK, GENERALNI SEKRETAR, BLAGAJNIK

22. člen

(predstavljanje in zastopanje)

(1) Za zastopanje in predstavljanje društva je pooblaščen predsednik društva. Predsednik v okviru sprejetih sklepov organov društva in določil tega statuta društvo zastopa in predstavlja samostojno in neomejeno. V odsotnosti ga zamenjuje podpredsednik društva.

(2) Listine društva (poslovno, finančno in drugo dokumentacijo) podpisuje predsednik društva.

23. člen

(predsednik)

(1) Predsednik SMZ:

 • (a) skrbi za zakonitost poslovanja SMZ,
 • (b) zastopa in predstavlja SMZ,
 • (c) vodi delo in seje IO kot njegov predsednik,
 • (d) podpisuje finančno-materialne listine,
 • (e) hrani temeljne akte društva,
 • (f) določi podpredsednika izmed ostalih članov IO ter
 • (g) opravlja druge potrebne naloge društva.

(2) Predsednik je za svoje delo odgovoren Skupščini.

(3) Če je predsednik odsoten ga nadomešča podpredsednik.

 

24. člen

(podpredsednik)

(1) Podpredsednika določi predsednik izmed članov IO.

(2) Podpredsednik SMZ nadomešča predsednika v odsotnosti in opravlja druge naloge po odredbi predsednika in IO.

 

25. člen

(generalni sekretar)

(1) Za mesto generalnega sekretarja lahko kandidira vsak član IO.

(2) Generalnega sekretarja imenuje/potrjuje in razreši IO.

(3) Generalni sekretar SMZ opravlja naloge po odredbi predsednika, IO in Skupščine SMZ. Generalni sekretar SMZ je istočasno tudi sekretar IO.

(4) Zadolžitve generalnega sekretarja so predvsem:

 • (a) izvajanje sklepov organov zveze,
 • (b) vodenje administrativnega in materialnega poslovanja zveze ter evidence o poslovanju,
 • (c) priprava gradiva in sej za vse organe zveze,
 • (d) vodenje evidence in arhiva vse dokumentacije zveze in njenih organov,
 • (e) vodenje evidence članov,
 • (f) vodenje zapisnikov in posredovanje sklepov vseh organov zveze,
 • (g) nabava, evidentiranje in gospodarno ravnanje s sredstvi in potrošnim materialom zveze,
 • (h) opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika in IO zveze.

26. člen

(blagajnik zveze)

(1) Blagajnik je odgovoren za finančno poslovanje zveze. Blagajniku pri blagajniških nalogah s področja finančnega poslovanja zveze (računovodstvo, izdelava zaključnega računa …) pomaga druga pooblaščena institucija/računovodski servis s potrditvijo IO.

(2) Za vodenje blagajne ali izvrševanje gotovinskega poslovanja sta odgovorna predsednik in blagajnik oziroma vsaka tretja oseba s pooblastilom predsednika.

(3) Blagajnika imenuje/potrjuje in razreši IO.

 

27. člen

(funkcije in mandati)

(1) Za člane IO in druge organe SMZ, ki jih predlagajo člani SMZ, so lahko izvoljeni ali imenovani samo kandidati, predlagani s strani zvez in lig članic, kandidati predlagani s strani fizičnih oseb članov in kandidati/pooblaščene osebe pravnih oseb članov s plačano članarino SMZ.

(2) Člani organov SMZ ne morejo biti zaposleni ali pogodbeni delavci SMZ.

(3) Člani imajo pravico, da še pred potekom mandatne dobe dajo predlog IO za razrešitev katerega koli funkcionarja/organa SMZ, če obstaja sum, da ne dela v skladu s pravili in politiko SMZ. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen.

(4) Če IO odloči, da je predlog za razrešitev utemeljen, ga na predlog IO obravnava Skupščina in o njem dokončno odloča.

(5) Mandatna doba vseh organov SMZ je 4 leta. Po preteku mandata so lahko za posamezno funkcijo/organ ponovno izvoljeni isti člani.

VII. TEKMOVANJA

28. člen

(vodenje in usmerjanje)

SMZ določa, vodi in usmerja tekmovanja v malem nogometu na državni ravni.

 

29. člen

(pravila igre)

Tekmovanja v malem nogometu, ki jih organizira SMZ in njeni člani, se igrajo skladno s pravili in smernicami, ki jih predpisuje krovna mednarodna malonogometna zveza in SMZ.

 

30. člen

(državno prvenstvo)

SMZ na državni ravni določi način in izvedbo tekmovanja za prvaka RS v malem nogometu za tekoče leto/sezono.

 

31. člen

(pravica nastopa na tekmovanjih SMZ in krovne mednarodne malonogometne zveze)

Pogoj za nastopanje ekip in igralcev v tekmovanjih SMZ in tekmovanjih pod okriljem krovne mednarodne malonogometne zveze v malem nogometu je članstvo matične zveze, društva ali kluba v SMZ.

32. člen

(državna reprezentanca)

(1) Nogometna reprezentanca malega nogometa RS predstavlja slovenski mali nogomet doma in v tujini.

(2) Za oblikovanje in vodenje reprezentance skrbi SMZ.

(3) Igralci in uradne osebe se v skladu s pravili krovne mednarodne malonogometne zveze in SMZ odzivajo vabilu v reprezentance.

(4) Razmerja v zvezi z reprezentancami ureja IO.

 

VIII. FINANČNO POSLOVANJE

33. člen

(premoženje)

(1) Premoženje SMZ so denarna in druga sredstva, ki jih SMZ pridobi:

 • (a) s članarino članov,
 • (b) s prispevki za vodenje tekmovanj,
 • (c) z darili in volili,
 • (d) s prispevki donatorjev,
 • (e) z odstopom medijskih pravic,
 • (f) z odstopom sponzorskih pravic,
 • (g) z odstopom oglaševalskih pravic,
 • (h) s trženjem vstopnine na tekmah v organizaciji SMZ,
 • (i) iz javnih sredstev,
 • (j) z opravljanjem lastne dejavnosti,
 • (k) s prispevki krovne mednarodne malonogometne zveze in
 • (l) iz drugih virov.

(2) Premoženje SMZ so tudi nepremičnine in premičnine ter materialne in nematerialne pravice.

34. člen

(upravljanje s premoženjem)

(1) SMZ ima enega ali več bančnih računov.

(2) SMZ razpolaga s premoženjem v skladu z letnim programom dela in letnim finančnim načrtom za posamezno poslovno leto, ki ustreza koledarskemu letu. Program in letni finančni načrt sprejme Skupščina.

(3) Skupščina vsako leto obravnava in sprejema letno poročilo in zaključni račun za posamezno poslovno leto.

(4) Letno poročilo in zaključni račun vsebujeta bilanco stanja in izkaz poslovnega leta s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju SMZ.

(5) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga SMZ doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namena in ciljev SMZ.

(6) Finančno in materialno poslovanje se vodi po sistemu enostavnega knjigovodstva v skladu z veljavnimi predpisi in slovenskimi računovodskimi standardi.

(7) V kolikor SMZ preseže zakonsko določen limit prihodkov oziroma odhodkov v preteklem poslovnem letu, mora pred sprejetjem letno poročilo revidirati revizijska družba ali samostojni revizor.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

(prenehanje delovanja)

(1) SMZ preneha obstajati:

 • (a) s sklepom Skupščine, sprejetim z dvotretjinsko večino,
 • (b) s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • (c) s spojitvijo z drugimi društvi,
 • (d) s stečajem,
 • (e) z odločbo pristojnega organa o prepovedi delovanja,
 • (f) če se število članov zmanjša pod minimum, ki ga določa Zakon o društvih,
 • (g) po samem zakonu.

(2) Če SMZ preneha obstajati, se poravnajo vse obveznosti. Če Skupščina ne odloči drugače, se po poravnavi vseh obveznosti premoženje SMZ prenese na nepridobitno pravno osebo, ki ima enake ali podobne namene in cilje. Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

 

36. člen

(1) Vsi funkcionarji in organi SMZ so dolžni opravljati svoje naloge do izvolitve novih.

(2) Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na enak način, kot je določeno za sprejem statuta.

(3) O zadevah, ki niso urejene s tem statutom, se uporabljajo neposredno določila Zakona o društvih in ostali predpisi, ki urejajo delo društev ali se nanašajo na delo SMZ.

37. člen

Statut začne veljati z dnem sprejema na Skupščini.

Slovenska malonogometna zveza

Ljubljana, 9. 3. 2018

Peter Pust

predsednik SMZ